Македонски | English |

Последни новости

Неревидирани финансиски извештаи за период 01.01.2016-31.03.2016

Финансиските извештаи за период 01.01.2016 до 31.03.2016 можете да ги погледнете/превземете на следниов линк: https://sites.google.com/a/tehnokomerc.com.mk/proba/documents или директно на линкот “Годи...

Неревидирани единечни и консолидирани финансиски извештаи за 2015 година

Неревидираните финансиските извештаи за период 01.01.2015 до 31.12.2015 можете да ги погледнете/превземете на следниов линк: https://sites.google.com/a/tehnokomerc.com.mk/proba/documents или директно ...

Одлука за стекнување на сопствени акции со откуп

Врз основа на чл. 333 став 2 од ЗТД, Одброт на директори на Технокомерц АД Скопје на својата седница одржана на 25.11.2015 донесе Одлука за стекнување на сопствени акции со откуп. Повеќе информации н...

Неревидирани финансиски извештаи за период 01.01.2015-30.09.2015

Финансиските извештаи за период 01.01.2015 до 30.09.2015 можете да ги погледнете/превземете на следниов линк: https://sites.google.com/a/tehnokomerc.com.mk/proba/documents или директно на линкот “Годи...

Неревидирани финансиски извештаи за период 01.01.2015-30.06.2015

Финансиските извештаи за период 01.01.2015 до 30.06.2015 можете да ги погледнете/превземете на следниов линк: https://sites.google.com/a/tehnokomerc.com.mk/proba/documents или директно на линкот “Годи...

Изгласани одлуки на редовна седница на Собрание на акционери одржана на 22.05.2015

На следниов линк, можете да ги најдете изгласаните одлуки на ред.седница на Собранието на акционери одржана на 22.05.2014 год, како и резултатите од гласањето - https://sites.google.com/a/tehnokomerc....