top of page
  • Веб страната со домеин https://www.tehnokomerc.com.mk/ е веб страна која е во сопственост и е управувана од Технокомерц АД Скопје. Претставува информативна веб страна за компанијата и за нејзините производи и услуги.

  • Сите права и обврски врз веб страната ги има Технокомерц АД Скопје.

  • Во продолжение можете да ги прочитате сите политики кои ги пременува Технокомерц АД Скопје за оваа веб страна.

ПОЛИТИКИ КОИ СЕ ОДНЕСУВААТ НА ВЕБ СТРАНАТА - https://www.tehnokomerc.com.mk/

ОПШТИ ПОЛИТИКИ НА ТЕХНОКОМЕРЦ АД СКОПЈЕ

bottom of page